Identiteit

De Wilbertschool is een openbare school. Dat betekent dat de Wilbertschool toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of maatschappelijke positie van de ouders.
Kinderen met verschillende achtergronden leren met elkaar omgaan en met elkaar overleggen, samen werken en samenleven. Dit is een goede voorbereiding op de maatschappij waarin zij zich later zelf moeten kunnen redden, tussen en met anderen.


De ene school is de andere niet
Het uitgangspunt is voor het gehele openbaar onderwijs gelijk. De manier waarop het onderwijs wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan kan verschillend zijn. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan de inhoud van het onderwijs, aan de manier van lesgeven en aan het omgaan met kinderen en volwassenen.

 

Er zijn scholen die kiezen voor een specifieke manier van opvoeding en onderwijs: zij passen de principes toe van Jenaplan, Montessori of Dalton onderwijs. Op die manier geeft elke school op haar eigen wijze vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Al meer dan 30 jaar hanteert de Wilbertschool het Jenaplanconcept. Wij vinden het noodzakelijk om aandacht te schenken aan de normen en waarden in de samenleving. In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt door middel van kringgesprekken, thema’s en in de dagelijkse omgang gesproken over de normen en waarden.


Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs
Alle openbare basisscholen besteden aandacht aan “Kennis van geestelijke stromingen”. Er worden verschillende stromingen behandeld die zowel in ons land als daarbuiten voorkomen. Daarmee wordt aandacht besteed aan de opvattingen van mensen met een ander geloof of een andere cultuur, zonder het uitspreken van een voorkeur. Daarnaast kunnen de bovenbouw kinderen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs volgen. In deze lessen wordt vanuit één bepaald godsdienstig (christendom) of levensbeschouwelijk (humanisme) uitgangspunt aandacht besteed aan belangrijke levensvragen.