Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die helpt bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en feesten. Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerst,  de open dag en het afscheid van groep 8, maar ook aan bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of andere projecten. Daarnaast is de OR een klankbord tussen school, stamgroepleiders en ouders. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Spreek gerust een van onze leden aan of stuur even een mail naar: orwilbertschool@gmail.com.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de Ouderraad worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is: € 22,50 euro per kind. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer:: NL 24 INGB 0004835135 NL t.n.v. Ver. Ouderraad Wilbertschool- Jenaplanonderwijs o.v.v. naam/ namen van uw kind(eren).

Kinderen die na 31 december instromen betalen de helft van de hierboven genoemde bijdrage.

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

Eveline Duut (moeder van Lize, groep 3/4) – Voorzitter
Ingrid Albers (moeder van Anneloes, groep 6/7/8 en Roos, groep 3/4) – Penningmeester
Mügda Rikkerink (moeder van Dennis, groep 4/5 en Alena, groep 3/4)- Secretaris
Jolien Jagersma (moeder van Kelsey, groep 4/5)
Hans Nijland (vader van Britt, groep 4/5 en Finn, groep 2/3)
Jo-An Beaumont (moeder van Evy, groep 2/3 en Lewis, groep 0-1)
Margaretha Tuijnenburg (moeder van Merel, groep 3/4)
Gerda Speelman (moeder van Sophia, groep 4/5 en Rosa, groep 2/3)
Elise Smit (stamgroepleider 1/2)

Vergaderingen

De Ouderraad komt elke twee maanden bijeen, de vergaderingen starten om 19.45 uur en vinden plaats in de koffiekamer van het team. U bent altijd van harte welkom om een keertje aan te sluiten bij één van onze vergaderingen.

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de vergaderdata:

Vergaderdata 2020/2021
9 november 2020
11 januari 2021
1 maart 2021
12 april 2021
31 mei 2021
28 juni 2021
 
Een verslag van de vergaderingen kunt u opvragen bij een lid van de OR.
De Algemene Ledenvergadering vind jaarlijks plaats en is toegankelijk voor alle ouders van de Wilbertschool.
 

Commissies

Een aantal activiteiten op school wordt georganiseerd door commissies. Om het contact optimaal te houden streven we ernaar dat in elke commissie een lid van de OR zit. De verdeling van de commissies zal worden vastgesteld op de eerste vergadering van het schooljaar 2020/2021.

Sinterklaascommissie: Jo-An
Kerstcommissie: Hans
Open dag: Eveline                                                                                             
Koningsspelen: Eveline
Bloemenmarkt: Jolien
Eindejaarsfeest: Mügda
Afscheidsavond groep 8: Margaretha
Avondvierdaagse: Ingrid